آرشیو سالیانه

1396

پادکست شماره ۹

در این برنامه از پادکست در خصوص حضور یا عدم حضور کونته صحبت شده و اینکه با رفتن یا ماندن او چه بر سر چلسی خواهد…