بیانیه کانون در خصوص کارت های هواداری

متاسفانه گروه های غیر رسمی و غیر قانونی بدنبال سواستفاده از اطلاعات شخصی هواداران می باشند.

کانون رسمی هواداران چلسی در ایران به عنوان تنها نماینده رسمی باشگاه چلسی در ایران، تنها گروه مرتبط با باشگاه چلسی و بعد از استعلام در خصوص آگهی برخی گروه های متفرقه شده که با عنوان کارت های هواداری قصد دارند اطلاعات فردی هواداران به جمع آوری کرده و از آنها استفاده های تبلیغاتی کرده و آنها را به بفروش برسانند.

در صورت عدم داشتن مجوز مرتبط، این اتفاق از سوی کانون رسمی هواداران پیگیری خواهد شد و در با شکایت های قضایی پیگیری خواهد شد.

عضو گیری رسمی باشگاه در ماه آینده از سوی کانون رسمی هواداران شروع خواهد شد و در ۲ ماه آینده کارت های هواداری که از سوی خود باشگاه صادر خواهد شد، برای هواداران ارسال خواهد شد.

این کارت ها بدون هزینه خواهد بود و تنها هزینه پست آن به عهده هواداران خواهد بود.

به هواداران توصیه می کنیم به هر گروه متفرقه ای اعتماد نکنید.