گالری: تمرین با تازه وارد ها

به نظر می رسد ساری تمام بازیکنان فصل خود را در اختیار دارد که با آمدن کواچیچ و کپا، خیالش از ترکیب بازیکنان فصل آینده اش راحت شده است.