هایلایت: بورنموث ۴-۰ چلسی

چلسی در خانه بورنموث دست خالی و با شکستی سنگین به لندن برگشت که این نتیجه آبی ها را تا رتبه پنجم جدول پایین کشید.