بهترین ضربات ایستگاهی – قسمت ۱

چلسی همواره بازیکنان با استعدادی داشته که قدرت استفاده و گلزنی از ضربات شروع مجدد پشت محوطه جریمه حریف را داشته اند.