گزاش تصویری: اولین تمرین با سیلوا و چیلول

تمرین تیمی آبی‌ها امروز چهره‌های جدیدی را در خود داشت، چیلول و سیلوا به تمرینات تیمی برگشتند.