یوکوهاما به عنوان اسپانسر اصلی تیم چلسی تمرین جالبی را برای چند تن از بازیکنان تیم طراحی کرده بود که دیدنش خالی از لطف نیست.