۱۳ تیبو کورتوا

موقعیت
دروازه بان
تیم کنونی
چلسی

بخش نظرات مسدود می باشد