۲۶ جان تری

موقعیت
مدافع
تیم کنونی
چلسی

بخش نظرات مسدود می باشد