لیگ برتر ۲۰۱۹-۲۰۲۰

لیگ برتر ۲۰۱۹-۲۰۲۰

رتبهباشگاهبازیبردمساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
111004043
200000000
200000000
200000000
200000000
200000000
200000000
200000000
200000000
200000000
200000000
200000000
200000000
200000000
200000000
200000000
200000000
200000000
200000000
20100104-40

بخش نظرات مسدود می باشد