مرور برچسب

آزپلیکویتا

سزار، بهترین پاسور جزیره

سزار ازپیلیکویتا مدافع اسپانیایی تیم چلسی به تنهائی با ۱۷۷۷ پاس موفق در یک فصل آماری بسیار جالب و قابل توجه از خود…