تیمها

 1. عکس تیم برای آرسنالآرسنال
 2. عکس تیم برای اورتوناورتون
 3. عکس تیم برای بارنلیبارنلی
 4. عکس تیم برای برایتونبرایتون
 5. عکس تیم برای بورنموثبورنموث
 6. عکس تیم برای تاتنهامتاتنهام
 7. عکس تیم برای ساوتهمپتونساوتهمپتون
 8. عکس تیم برای فولامفولام
 9. عکس تیم برای لستر سیتیلستر سیتی
 10. عکس تیم برای لیورپوللیورپول
 11. عکس تیم برای منچستر سیتیمنچستر سیتی
 12. عکس تیم برای منچستر یونایتدمنچستر یونایتد
 13. عکس تیم برای نیوکاسلنیوکاسل
 14. عکس تیم برای هادرزفیلدهادرزفیلد
 15. عکس تیم برای واتفوردواتفورد
 16. عکس تیم برای وستهموستهم
 17. عکس تیم برای ولورهمپتونولورهمپتون
 18. عکس تیم برای چلسیچلسی
 19. عکس تیم برای کاردیف سیتیکاردیف سیتی
 20. عکس تیم برای کریستال پالاسکریستال پالاس