همکاری چلسی و کدبری

شکلات سازی کدبری به جدیدترین شریک اقتصادی باشگاه چلسی هستند که با آبی‌ها همکاری خواهند کرد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، طی همکاری چلسی و کدبری در کنار هم به تجارت های کوچک تحت نظر خیریه باشگاه می باشد است، هواداارن چلسی نیز به برخی از فعالیت های خاص باشگاه هواداران دسترسی خواهند داشت.

طرفین توافق کرده اند که از استارت ‌آپ‌های نوپا و شرکت‌های کوچک که برای پیشرفت برنامه‌ریزی کرده‌اند حمایت نمایند.