۵ گل برتر دیدیر دروگبا در چلسی

دیدیر دروگبا گل‌های مهمی را برای آبی ها به ثمر رسانده است که برای آبی‌های جام‌های مختلفی را به ارمغان آورده است.