مرور موضوع

برگی از تاریخ

شیک، مثل رانیه ری

امیدواریم اولین حضور آنتونیو کونته، همچون هموطنش کلودیو رانیه ری بتواند برای چلسی خاطره ای شیرین باقی بماند.