۲ آنتونیو رودیگر

#
۲
ملیت
ger آلمان
موقعیت
مدافع
قد
۱۹۰
وزن
۸۵
تیم کنونی
چلسی
تیم های سابق
آس رم
تولد
مهر 19, 1397
سن
623

جام اتحادیه

فصلباشگاهگلپاس گلکارت زردکارت قرمزتعداد بازیدرصد برددرصد مساویدرصد باختگل به خودی
۲۰۱۷ - ۲۰۱۸چلسی010050000
۲۰۱۸ - ۲۰۱۹چلسی000000000

جام حذفی

فصلباشگاهگلپاس گلکارت زردکارت قرمزتعداد بازیدرصد برددرصد مساویدرصد باختگل به خودی
۲۰۱۷ - ۲۰۱۸چلسی000060000
۲۰۱۸ - ۲۰۱۹چلسی000000000

جام خیریه

فصلباشگاهگلپاس گلکارت زردکارت قرمزتعداد بازیدرصد برددرصد مساویدرصد باختگل به خودی
۲۰۱۸ - ۲۰۱۹چلسی000010000

دوستانه

فصلباشگاهگلپاس گلکارت زردکارت قرمزتعداد بازیدرصد برددرصد مساویدرصد باختگل به خودی
۲۰۱۷ - ۲۰۱۸چلسی000010000
۲۰۱۸ - ۲۰۱۹چلسی000080000

لیگ اروپا

فصلباشگاهگلپاس گلکارت زردکارت قرمزتعداد بازیدرصد برددرصد مساویدرصد باختگل به خودی
۲۰۱۸ - ۲۰۱۹چلسی000010000

لیگ برتر

فصلباشگاهگلپاس گلکارت زردکارت قرمزتعداد بازیدرصد برددرصد مساویدرصد باختگل به خودی
۲۰۱۷ - ۲۰۱۸چلسی4100270000
۲۰۱۸ - ۲۰۱۹چلسی00008100.000.000.000

لیگ قهرمانان اروپا

فصلباشگاهگلپاس گلکارت زردکارت قرمزتعداد بازیدرصد برددرصد مساویدرصد باختگل به خودی
۲۰۱۷ - ۲۰۱۸چلسی000060000